Şifalı Sirkeler

  NİÇİN DOĞAL FERMANTASYON SİRKE ?

  Dünyada sirke üretimi 2 şekilde gerçekleştirilmektedir

  1.geleneksel üretim: doğal yöntemlerle üretilmiş herhangi bir koruyucu ya da sentetik içermeyen sirke

  2.endüstriyel üretim:markette satılan sirkeler

  geleneksel üretimde sirke  üretim süresi doğal fermantasyon ile  1 yıl sürerken endüstriyel üretimde bu süre dışarıdan asedik asit kullanılarak 15 _20 saate kadar     düşürülmektedir.

  Ayrıca  endüstriyel sirke üretiminde kullanılan koruyucu sentetik  maddeler (e 223 sodyum metabisülfit)uzun süre tüketilmesi halinde insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Pastörize işlemden geçerken sirkenin içinde bağırsak florasını düzenleyen probiyotiklerde süzülüp alınıyor ve kişiye hiç bir katkısı olmayan sirke sunulmuş oluyor. Bağırsağı,  bağışıklığı destekleyen ürün almış olmuyoruz.

  Düzenli olarak tüketilen endüstriyel sirke  kalıcı karaciğer ve böbrek hasarlarına yol açabilmektedir.

  sirkelerimiz doğal fermantasyon metodu ile hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın üretilmekte, probiyotik ve diğer faydalı değerlerin yok olmaması adına filtrasyon ve pastörizasyon işleminden geçmemekte ve doğal tortusu ile işlenmektedir.

  Vücudun alkali olmasını sağlayan doğal fermente sirke, kanı temizleme, bağırsak florasını dengeleme, antiseptik, ve bağışıklık güçlendirici, bol miktarda mineral ve vitamin içeren gıda takviyesidirde aynı zamanda.

  Almanya’da ikinci dünya savaşında savaş yaralarında antiseptik özelliğinden dolayı kullanılmıştır. Ateş düşürücü  özelliği hala bilinmekte ve kullanılmakta, enfeksiyon ve bakterilerin yok olmasında deri üzerinde ve içilerek tüketilmekte, negatif enerjiyi yok ettiği için kadim bilgelik ve dinler dede kullanımı çok yaygındır.

  Doğal fermente bir sirkenin üzerinde son kullanım tarihi olmamalıdır. Çünkü orda yaşayan mikroorganizmalar vücüdun dostu ve yaşayan canlıdır. Bozulması ölmesi söz konusu değildir.bu sayede miadsız (son tüketim tarihi olmayan)ürünler elde edebilmekteyiz.

  Düşük ısıda uykuya geçer. Ve kendi kendinden beslenen mikro organizmalardır

  Selçuklu ve Osmanlıda bizim kültürümüzde de kullanımı çok yaygın olup şerbet yapımında ve şifa odaklı kullanılırdı aynı zamanda.

  Bir evden ölü çıktığında yanan ateşin üzerine sirke serpilip ortamdaki negatif enerjinin dağılması sağlanırdı

  İtalya sirke üretiminde ön sıradadır. İtalya’da evlenen çiftlere sirke hediye etmek adettir

  Dinimiz dede peygamber efendimizin hadislerinde övgü ile bahsedilmiş katık ve bereket özelliği üzerinde durulmuştur.

  Kendi kendine mayalanıp üreyen bir gıda olduğu için üretkenliğe çoğalmaya ve artma özelliğine sahiptir.

  Her şeyden önce yaşayan, insanoğlunun faydasına sunulmuş bi çok görevi aynı anda yapabilen canlı bir oluşumdır.

  Normal bir gıdanın içindeki vitamin mineral değeri sirke sürecinde katlanarak artmaktadır.

  Hipokrat ve İbn-i Sina’nın sirkeyi ilaç olarak ve ilaç yapımında kullandığı bilinmektedir bu yönüyle de geleneksel tababette önemli bir yeri vardır

  Amerikan iç savaşında ‘’iskorbüt’’hastalığında, 1.dünya savaşında yaraları iyileştirmek amacıyla kullanılmıştır

  Sirkencübin şerbeti

  Bir Selçuklu içeceği olan

  Sirkencübin şerbeti hazımsızlığı giderir tokluk hissi verir açken içilirse zayıflamaya yardımcı olur.tok karına içildiğinde ise hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı önler şişkinlik ve gaz problemlerine iyi gelir.

  5 su bardağı su

  5 su bardağı bal

  5 yemek kaşığı elma sirkesi

  Yapılışı: 5 su bardağı suya 5 yemek kaşığı bal ve 5 yemek kaşığı sirke koyduktan sonra iyice karıştırın.soğuk olarak servis edin.

   

   

  ELMA SİRKESİ

  İçeriğindeki doğal asit ve enzimler kan›n alkali dengesini sağladığından yüksek kolesterolü olanlara önerilir.

  – Kalsiyumun kemik ve eklemlerden do¤al emilimini artt›r›r. Kemik ve eklem sa¤l›¤› için önerilir.

  – Sindirim  sisteminin daha  iyi çal›flmas›n› sa¤lar. Haz›ms›zl›k problemi olanlara önerilir. Ayr›ca  ba¤›rsak  gazlar› ve kab›zl›kta da önerilir.

  – ‹çerdi¤i  demir,  B12 ve folik asitten  dolay› kans›zl›¤a iyi gelir.

  – Pektin  aç›s›ndan zengin oldu¤undan metabolizmay›

  h›zland›r›c› etkisinden dolay› zay›flama programlar›nda

  destek olarak kullan›labilir.

  – Düzenli kullan›m› ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirir.

  Önerilen Kullanım şekli:

  Yemeklerden sonra,  1 çay barda¤›na yar›m  elma  sirkesi, yar›m  ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.

   

  ENGİNAR SİRKESİ

  – Karaci¤er ya¤lanmas› ve karaci¤er  rahats›zl›¤› olanlara önerilir. Karaci¤er hücrelerini yeniler. Halsizli¤e iyi gelir.

  – Kan ya¤lar›n› (lipit,  kolesterol, trigliserit) düflürür.

  – Safra yollar›n› harekete geçirerek ya¤l› besinlerin

  hazmedilmesini sa¤lar.

  – Mide bulant›s› ve kar›n  a¤r›s›nda etkilidir.

  – ‹drar artt›r›c› ve gaz giderici etkisi  vard›r.

  Önerilen Kullanım şekli:

  Yemeklerden sonra,  1 çay barda¤›na yar›m  enginar sirkesi, yar›m  ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.

   

  NAR SİRKESİ

  – Difleti kanamalar›na iyi gelir.

  – Kalbi korur  ve kalbin düzenli çal›flmas›na destek olur.

  – Enfeksiyonlara karfl› vücut  direncini korur  ve art›r›r,

  – Enerji verir,  yorgunlu¤u giderir,

  – ‹drar söktürücü etkisiyle toksin  at›l›m›n› sa¤lar,

  – Ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirir.Hastal›klara karfl› korur,

  – Ba¤›rsak parazitlerinin düflman›d›r. ‹yi bakterilerin artmas›n›

  sa¤lar,

  – ‹shali (diare) önler  ve tedavide destek sa¤lar,

  – Ciltte olumlu katk›s› vard›r  pürüzsüz görünüm sa¤lar, Cilt

  enfeksiyonlarında önerilir.

   

  LİMON SİRKESİ

  – Düzenli kullan›m› vücut  direncini artt›r›r.

  – Trigliserit ve kolesterol yüksekli¤inde elma sirkesiyle birlikte

  önerilir.

  – Konsantrasyonu art›r›r,  yorgunlu¤a iyi gelir.

  – Ba¤›rsak  parazit ve mantarlar›na karfl› önerilir.

  – Difl ve difl etlerini kuvvetlendirir.

  Önerilen Kullanım şekli:

  Yemeklerden sonra, 1 çay barda¤›na yar›m limon  sirkesi, yar›m ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.

   

  ALIÇ SİRKESİ

  – Kalp ve damar rahats›zl›klar›nda, kalp kaslar›n› güçlendirmeye yard›mc› olur.

  – Kalp at›fllar›n›  ve kan dolafl›m›n› düzenler.

  – Yüksek tansiyon hastalar›na önerilir.

  – Kalp krizi riskini düflürür.

  – Damar sertli¤ine  karfl› koruyucudur.

  – ‹yi bir antioksidand›r.

  Önerilen Kullanım Şekli:

  Yemeklerden sonra, 1 çay barda¤›na yar›m al›ç  sirkesi, yar›m ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.

   

  KUŞBURNU SİRKESİ

  – Yüksek C vitamini içeri¤i ile gribal enfeksiyonlar ve so¤uk alg›nl›¤›na karfl› koruyucudur.

  –  Vücut direncini art›r›c› özelli¤i vard›r.

  – Hastal›k sonras› iyileflme  dönemlerinde önerilir.

  – ‹yi bir antioksidan ve cilt yenileyicidir.

  – ‹çeri¤indeki çinko  sayesinde göz ve saç sa¤l›¤› aç›s›ndan

  yararl›d›r.

  – Magnezyum bak›m›ndan da oldukça zengindir.

  Önerilen Kullanım Şekli:

  Yemeklerden sonra, 1 çay barda¤›na yar›m kuflburnu sirkesi, yar›m ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.

   

  BÖĞÜRTLEN SİRKESİ

  – fieker hastalar›na önerilir.

  – Gö¤üs ve solunum yolu  rahats›zl›klar›nda tavsiye edilir.

  – Düzenli kullan›m› yafll›l›¤a ba¤l› haf›za kay›plar›na iyi gelir.

  – Gargara yap›l›rsa difl eti hastal›klar›na, a¤›z yaralar›na ve

  bademcik iltihaplar›na iyi gelir.

  – Ödem gidericidir. Ayaklardaki fliflliklere iyi gelir.

  Önerilen Kullanım Şekli:

  Yemeklerden sonra, 1 çay barda¤›na yar›m bö¤ürtlen sirkesi, yar›m ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.

   

  GİLABURU SİRKESİ

  – Böbrek rahats›zl›klar›nda önerilir. Böbrek ve safra tafl› ve kumunu düflürmede ve tafl oluflumunu engellemede önerilir.

  – Kramp ve kas a¤r›lar›n›n giderilmesinde etkilidir.

  – Adet sanc›lar›n› azalt›r, afl›r› kanamalar› önler.

  – Toksik  maddeleri vücuttan uzaklaflt›r›r.

  – ‹drar yolu  iltihaplar›nda önerilir.

  – Yüksek üreyi düflürür ve engeller ayr›ca ödem  giderici

  özelli¤i vard›r.

  Önerilen Kullanım Şekli:

  Yemeklerden sonra,  1 çay barda¤›na yar›m  gilaburu sirkesi, yar›m  ›l›k su kar›flt›r›l›p günde 1- 2 defa içilebilir. ‹ste¤e göre kar›fl›ma  1 çay kafl›¤› bal ve/veya limon  ilave  edilebilir.